VÅRT MILJÖARBETE

På Öregrunds golfklubb bedriver vi sedan många år ett medvetet arbete för att minska vår miljöpåverkan. Vi har sett över användningen av energi, använder miljövänliga drivmedel till våra fordon, källsorterar allt avfall och lämnar det som är möjligt till återvinning. Allt finns samlat i vår Miljöplan som revideras kontinuerligt.  Miljön och naturvården är omgärdad av många lagar och regler. Dessa har hjälpt oss att välja och fokusera på sådant som är väsentligt. 2016 har nya bestämmelser trätt i kraft som reglerar vad och hur vi får använda bekämpningsmedel på banan och vi måste anpassa oss till dessa. Målet är givetvis att vi ska bedriva en verksamhet som både på kort och lång sikt är positiv för allt och alla och inte förstör för framtida generationer. Ingen kan göra allt – men alla kan göra något. Klubben gör det den kan med stort stöd av Bo Thyselius.

För vårt sätt att arbeta har vi fått SGF:s Miljödiplom 2010 och blivit internationellt miljöcertifierade enligt GEO 2013 (Golf Environment Organisation). Certifieringen revideras av en extern person vart tredje år och till hösten 2016 ska detta göras.

2013 tilldelades klubben också SGA:s (Swedish Greenkeepers Association) Natur- och miljöpris.

ÖREGRUNDS GK MILJÖPOLICY

Antogs på höstårsmötet 2010 och innebär att klubben ska verka för:

God hushållning med resurser med stöd av bästa möjliga skötselrutiner för bana, klubbhus, och därtill hörande verksamheter, och på så sätt göra det möjligt att minimera negativ miljöpåverkan samt att optimera användandet av naturresurser och energi.

Efterlevnad av lagar och förordningar så att vår verksamhet ansluter till och stämmer överens med lokala, nationella och övriga bestämmelser. Bevarande av biologisk mångfald. Varsamhet med dammar och vatten för att på så vis bevara och till och med öka golfbanans ekologiska potential.

Kommunikation och utbildning i syfte att vår policy och vårt arbetssätt uppfattas på ett positivt sätt av anställda, medlemmar, gäster och allmänhet, samt att lämplig utbildning och information ges till anställda och förtroendevalda.

SOPHANTERING PÅ BANAN

Öregrunds GK har i dagsläget två miljöstationer, en efter hål 9 placerad vid kiosken och en efter hål 18 uppe vid klubbhuset. På varje miljöstation finns det soppåsar som du kan ta med dig och lägga ditt skräp i när du spelar en golfrunda. Vi hoppas att alla som spelar på golfbanan hjälper oss i vårt miljöarbete att erbjuda en golfbana fri från skräp. Alla flaskor och returburkar kommer att tas om hand och pantas, behållningen går oavkortat till vår ungdoms- och juniorverksamhet. Sorteringen görs i följande fraktioner:

  • Plastflaskor
  • Aluminiumburkar
  • Brännbart/komposterbart

Tack för att du hjälper oss i vårt miljöarbete och ha en trevlig golfrunda!

Broschyr om vårt miljöarbete

Under 2018 arbetade vi fram en broschyr som summerar det arbete som pågår på Öregrunds golfklubb inom natur och kultur.

Miljöplan

Öregrund GKs senaste antagna Miljöplan 2015 (pdf) >>

GEOCERT

2013 fick vi den internationella miljöcertifieringen GEO – Golf Environment Organisation. Just nu pågår arbete för att recertifiera klubben med målsättningen att det blir gjort under 2019.

Länkar till Miljöinformation

Miljögrupp

Gruppen som arbetar med miljöfrågorna på klubben är:

Andris Zarins, Kjell Johansson, Catharina Frostner & Håkan Sjöberg med stöd av Bo Thyselius.

NATUR OCH KULTUR PÅ BANAN

Östhammars/Öregrundsområdet har en mycket spännande historia och geografi. Öregrunds Golfklubb ligger mitt i detta område och klubben vill med informationstavlorna vid varje hål ge dig möjlighet att ta del av detta. Alla hål har också namn efter det respektive plats kallades när man bedrev jordbruk på gården Sandvik. Här nedan finner du information om respektive hål i PDF-format:

Hål 1 - Lillruddun Öregrunds GK på Sandviks Gård

Hål 2 - Linbastun Östhammar

Hål 3 - Ekholmen

Hål 4 - Skogen

Hål 5 - Långruddun

Hål 6 - Västeräng

Hål 7 - Torsmossen

Hål 8 - Länsögärde

Hål 9 - Långripan

Hål 10 - Jordkällarna

Hål 11 - Kalvhagen

Hål 12 - Lönnholmen

Hål 13 - Marena

Hål 14 - Stordiket

Hål 15 - Västerängsgärdena

Hål 16 - Högbergen

Hål 17 - Stortallen

Hål 18 - Stallet

Lista på fåglar iakttagna på Öregrunds GK

Inventering över växter i våra dammar