Referat från styrelsemötet 23 jan.

Lördagen den 23 januari klockan 10.00 höll styrelsen sitt första möte för året. 

Reflektioner från höstårsmötet
Mötet hölls för första gången digitalt och fungerade i huvudsak bra.

Diskuterades hur styrelsen skulle arbeta med de motioner som antogs vid årsmötet. 

Ekonomi
P-G Sjöström redovisade det preliminära resultatet för 2020. Mycket glädjande ser rörelseresultatet ut att bli ett plus på ca 1,5 miljoner kr, vilket är ca 1,2 mkr bättre än budget och ca 1,5 mkr bättre än 2019.

De totala intäkterna blev rekordhöga 11 mkr och likviditeten vid årets slut var ca 2 mkr, vilket är ca 1,5 mkr bättre än förra årsskiftet.

Antal medlemmar uppgick till 1244 vilket var 122 fler än året innan.

Sammantaget kan vi glädja oss åt ett jättebra 2020 där alla, ingen nämnd ingen glömd,
gjort ett fantastiskt fint jobb.

Anläggning
Renovering av omklädningsrummen är i princip klar.

Grunden är lagd för utbyggnaden av klubbhuset, under vecka 2 påbörjas själva byggnationen. Klubbhuset kommer vara klart den 1 april. Frivilliggruppen kommer att bistå med golvläggning och inredning.

Padelbana nummer två är i uppstartsfas. I samband med färdigställandet av den nya banan kommer ny matta att läggas även på den gamla banan.

På korthålsbanan pågår arbete med trädplantering samt skapande av kullar och bunkrar.

18 hålsbanan slopades om under hösten 2020 och detta medför att vi behöver se över skyltar, scorekort mm.

Marknad
Rapporterades att ett omfattande arbete nedlagts avseende kontakter med befintliga och nya sponsorer till klubben. Det ser än så länge hoppfullt ut.

Verksamhetsplaner
Samtliga kommittéer arbetar med verksamhetsplanerna för 2021.