Information från höstmötet

Klubbens höstmöte

Idag var det dags för klubbens höstmöte där cirka 35 medlemmar närvarande. Nedan följer ett referat från mötet skrivet av Catharina Frostner.

Vår ordförande Sture Holmgren inledde med att välkomna vår nya klubbchef Erik Forssell till föreningen.

 

Erik presenterade sig själv och berättade om sina första intryck om en vänlig och hemtrevlig klubb. Kjell och Britt har gjort ett fantastiskt arbete genom åren. Erik lovade att han ska göra sitt bästa med att bibehålla och om möjligt förstärka den känslan som finns i föreningen. Erik poängterade också att han inte kommer att ge lektioner utan att det fortfarande är Peter som är klubbens pro. En medlem frågade om Erik ska bosätta sig här och Erik meddelade då att han kommer att hyra boende och vara här veckovis. För alla er nyfikna så kommer ett längre reportage om och med Erik i klubbtidningen till våren.

Sture berättade att Kjell kommer att vara kvar på timmar och arbeta med banfrågor. Styrelsen har försökt få tag i en greenkeeper en längre tid men det är svårt. Strategin är att utbilda befintlig personal och möjliggöra att de kan axla rollen som greenkeeper.

Medlemsavgifter

Mötet beslutade att höja medlemsavgiften för gruppen aktiva seniorer från 4 800 kronor till 4 950 kronor vilket var enligt styrelsens förslag.

En medlem undrade varför årsavgiften höjs när vi har en budget som ligger på överskott. Ordförande informerade om att klubben försöker ha en marginal och en trygghet inför framtiden.

Frågan om medlemsutvecklingen på klubben lyftes och styrelsen redogjorde för en ökning med 24 medlemmar under 2017. Dock ifrågasattes den informationen från en medlem som redogjorde för andra siffror. Eftersom det visade sig att styrelsen och medlemmen har olika ingångsdata bestämdes att styrelsen ska redogöra för föreningens medlemsutveckling så fort uppgifterna är fastställda.

Anläggning

Flera medlemmar ansåg att det finns behov av att dressa fairway. Ordförande kommer ta med sig frågan till Kjell och se om detta kommer inkluderas i planerna för banskötseln.

Tävling

Håkan Sjöberg gick kort igenom nästa års upplägg, till exempel kommer den sedvanliga golfveckan äga rum vecka 28. Sture Lindström nämnde specifikt att förändringar planeras för tävlingen Lions Cup. Här planerar man upplägget med att alla startar på morgonen tillsammans, det vill säga även C-klassen. Det nämndes även att Mutomo Charity har 10-årsjubileum och Sten Kvarfordh, som var med på dagens möte, utlovade lite extra trevligheter. Flera medlemmar efterlyste större startfält på klubbmästerskapet. Ett förslag var att införa en handicapklass. Håkan nämnde att i jämförelse med andra klubbar har vi ett stort deltagande men att tävlingskommittén givetvis tar med sig åsikten.

Håkan efterlyser och välkomnar nya funktionärer och tävlingsledare till kommande år. Vill du vara med tag kontakt med Håkan Sjöberg.

Marknad

Erik Forssell drog lite kort om planerna inför 2018. Kommittén behöver stöd av 2 personer till för att kunna hålla ambitionsnivån. Är du intresserad tag kontakt med Erik.

Sportkommittén

Positivt är att Öregrundsmodellen har genererat ca 80 golfare under 2017 som vi alla har ett ansvar att ta hand om. En ambition är att sänka handicapnivån inom klubben vilket också går i linje med förbundets arbete. Det finns en idé att införa ”veckans regelfråga” och försöka skapa ett intresse för regelfrågor.

Kansli och shop

En fråga kom om reception och shop kommer att ha öppet längre än kl 16 nästa år. Ordförande meddelade att inga klara svar kan ges på den frågan just nu men att vi bör kunna ha öppet till kl 17.

Restaurangen

Restauratörerna bakom Wilma (Lena och Niklas) har sagt upp avtalet med klubben. Styrelsen har en annan lösning på gång som vi återkommer till via nyhetsbrev längre fram.

En medlem nämnde att allt är bra på klubben men att kiosken är usel i dagsläget, t ex med trasiga bord, sortiment osv. Styrelsen är medvetna om problemet och är inte heller nöjda med hur det har hanterats. Målet är givetvis att medlemmar och gäster ska vara nöjda med hela upplevelsen på vår klubb.

Frågan kom upp om en liten slant till restauratören. T ex att varje medlem lägger in ca 300 kr i början på säsongen som man sedan kan utnyttja. Det finns olika former av lösningar som kan diskuteras med kommande restauratör. En medlem lyfte också aspekten att vi medlemmar måste rannsaka oss själva hur vi förhåller oss till restaurangen, vad vi gnäller på osv.

Hjärt- och lungräddning

En medlem lyfte behovet om utbildning i hjärt- och lungräddning och frågan adresserades till Kai Johansson som representant för seniorernas verksamhet på onsdagar. Kai meddelade att det kommer att arrangeras utbildningstillfälle. Även Håkan Sjöberg nämnde att tävlingsledarna ska få utbildning.

Klubbkommittén

Nästa år firar föreningen 25 år. Sture Lindström påpekade att det i realiteten är ett 30-årsjubileum och att det är 25 år sen föreningen ombildades. Vi borde därför fira 30 år. En grupp kommer tillsättas som ska säkerställa att jubileet firas ordentligt.

En medlem nämnde idén att styrelseprotokollen läggs på medlemssidan. En kommentar som styrelsen tar till sig och ska se över. Om möjligt kan åtminstone refererat och kommentarer från styrelsemötena läggas ut efter varje möte.

Kai Johansson, representant för seniorkommittén, meddelade att han har sammanställt en verksamhetsplan för seniorernas verksamhet. Denna är skickad till klubbkommittén men han noterar att materialet saknas i klubbens gemensamma verksamhetsplan. Han reserverar sig därför mot det som står i den utskickade planen och vill ha in sitt egna material. Årsmötet godtog det. Text kommer därmed läggas in och finnas tillgänglig som bilaga på hemsidan inom kort.

Ekonomi

Prognosen är att föreningen har cirka 2 mnkr i likvida medel. Det är en minskning med ca 400 tkr från föregående år. Vi har ca 300 tkr i varulager vilket vi nu ska arbeta aktivt med under kommande verksamhetsår.

En medlem frågade om vi arbetar aktivt med frågan om Skatteverkets ändrade inriktning vad gäller golf. Styrelsen meddelade att det är absolut en fråga vi har med oss och följer aktivt.

En fråga kom om vi följer områden där vi kan få bidrag och styrelsen meddelade att vi följer frågorna på löpande basis och försöker få de bidrag vi kan få.

En medlem lyfte frågan om vi kan återaktivera en arbetsgrupp på banan, det vill säga att medlemmar hjälper till med visst arbete. Det är en idé som absolut är intressant och mottogs positivt.

Styrelse inför 2018

Allt klubbades enligt förslaget vilket innebär att följande ingår i styrelsen
Ordförande Sture Holmgren
Ledamöter: Catharina Frostner, Anders Forss, Andris Zarins, Håkan Sjöberg, Lennart Jakobsson, Ulrika Forsberg och Christina Ellesjö-Eriksson
Suppleanter: Per Gunnar Sjöström, Stefan Widén och Jonas Sandström
Valberedningen kommer att bestå av Janolof Lundholm, Lena Lantz och på mötet föreslog man även att Sture Lindström ska ingå vilket han accepterade.

Motioner

Kai Johansson hade inkommit med två motioner och en fråga som diskuterades på mötet då frågorna är av intresse. Dock noterades att samtliga motioner inkommit för sent och därmed inte var uppe för beslut. Kai uppmanades att skicka in dem till vårmötet om frågorna fortfarande är aktuella då.

 • Motion om kiosken vid nian där det bland annat föreslås en flytt av kiosken till sin gamla plats
  Ordförande meddelade att den gamla kiosken ingår i ett pågående projekt vilket innebär att vi inte kan genomföra det här innan kontraktet utgår 2020. Frågan är lyft och motionen återkommer till vårmötet.
 • Motion om Säkerhet på banan som bland annat innebär att tillsätta en säkerhets- och arbetsmiljögrupp, upprätta en checklista för ökad säkerhet på anläggningen, upprätta ett regelverk för varningar och uteslutningar inom klubben samt svara för information inom säkerhetsområdet.
  Svar: Ansvaret ligger redan i dag på styrelsen och med tyngdpunkt på deltagarna i anläggningskommittén att arbeta med den här typen av frågor. Styrelsen tror inte på att arbeta separat med frågan om säkerhet och arbetsmiljö utan det är en integrerad del av redan befintliga arbetssätt i både planering av banan och våra lokaler. Föreningen har ett dokument över säkerheten på banan. Dock behöver det uppdateras vilket är ett arbete styrelsen initierat och det förväntas vara åtgärdat i kvartal 1 2018. Regelverk finns omnämnt i klubbens gällande stadgar paragraferna 11 och 12. Information om säkerhetsarbetet finns på klubbens hemsida samt på anslagstavlor i klubbhuset. Vår pro kommer uppmanas att beakta liknande information lite extra i sina utbildningar.
 • Fråga om medlemmarnas deltagande och närvaro på årsmötet – Vad vill styrelsen göra för att öka antalet besökare till årsstämman? Vad anser årsmötet att vi ska diskutera och besluta om?
  Många av våra medlemmar bor på annan ort och är inte här i t ex november. En idé är att styrelsen arrangerar ett sommarmöte när många medlemmar är på plats. Det kommer att genomföras 2018. Vad kan göras med programmet, t ex ha någon extra punkt som lockar förutom den vanliga agendan. Mötena avviker vanligtvis inget från redan utskickat material vilket gör att många kanske inte åker.

Svar på tidigare motioner

Kai Johansson efterlyste även svar på tidigare inlämnade motioner från bland annat 2014. Ordförande beklagade om svar uteblivit men meddelade samtidigt att arbete har gjorts avseende de tidigare inkomna motionerna:

 • Uppdelning anläggningskommittén och organisationsöversyn
  En översyn av kommittéerna gjordes och man fann då inget skäl att dela upp anläggningskommittén. Frågan rörde en hel omorganisation och Kai påtalar att han vill ha bättre återkoppling på de frågor han skickat in.
 • Vad hände med motionen om nyhetstidningen?
  Frågan har diskuterats löpande i styrelsen. Den senaste diskussionen landade i att i och med att det är jubileumsår nästa år blir den kvar under 2018. Sen nämnde ordförande att vi har sponsoravtal vilket gör att tidningens vara eller icke vara är lite mer komplicerad än att bara ”lägga ner den”.
 • Motion om medlemsvård och rekrytering – vad hände med den?
  Styrelsen har arbetat med frågan och Lena Lantz har frågat flertalet personer om de kan tänka sig vara med i en sådan här arbetsgrupp. Hon har inte fått napp och vi får inte ihop någon separat arbetsgrupp. Men styrelsen försöker arbeta med frågan om nyrekrytering löpande.